Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

BINGO (chú chó tên Bingo)

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-I-N-G-O
*-I-N-G-O
*-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-N-G-O
*-*-N-G-O
*-*-N-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-G-O
*-*-*-G-O
*-*-*-G-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-*-O
*-*-*-*-O
*-*-*-*-O
And Bingo was his name-o.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-*-*
*-*-*-*-*
*-*-*-*-*
And Bingo was his name-o.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận