Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Chữ D – D is for Dinosaur

Chữ cái D là chữ thứ 4 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hãy dạy bé chữ D với:

  • D is for Dinosaur – Chữ D là con khủng long.
  • D is for Duck – Chữ D là con vịt.
  • D is for Dog – Chữ D là con chó.

Next comes the letter D. (Chữ cái tiếp theo là chữ D)
Let’s draw some animals with name starting with D (Hãy cùng vẽ một vài con vật mà tên bắt đầu với chữ D nhé)
What is this? (Con gì đây?)
This is the Dinosaur (Đây là con khủng long)
Let’s draw another one staring with D (Hãy cùng vẽ một con vật nữa với chữ D nào)
What’s about this? (Con này thì sao?)
This is the Duck (Đây là con vịt)
How about this one? (Còn đây thì sao?)
This is the Dog (Đây là con chó)
Let see who’ve been drawing all these pictures (Hãy xem ai vừa vẽ những bức tranh này)
That’s me. I’ve been drawing all the pictures (Là tôi đấy. Tôi đã vẽ những bức tranh này)

Next comes the letter E. (Chữ cái tiếp theo là chữ E)

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận