Tin tức

Hà Nội sẽ có mạng lưới chăm sóc trẻ em tại cộng đồng

Thành phố Hà Nội đã lên Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn với mục tiêu đảm bảo mọi trẻ em thành phố có được một tương lai tươi sáng, tất cả trẻ đều được yêu thương, nuôi dưỡng, có bước khởi đầu tốt đẹp.

Để đạt mục tiêu này, thành phố đưa ra các biện pháp cụ thể, đặc biệt chú trọng tăng đầu tư các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thành phố yêu cầu kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, hình thành mạng lưới bảo vệ chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Hướng tới, mỗi xã, phường, thị trấn có một cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đối với những thôn, xóm, khu dân cư… có đội ngũ cộng tác viên xã hội chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ am có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Hà Nội đặt mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em với nhiều hoạt động như đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động toàn xã hội cùng tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho trẻ…

Nằm trong Kế hoạch trên, Thành phố chủ trương xây dựng thí điểm mô hình Trung tâm công tác xã hội trẻ em, hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp Thành phố.

Bên cạnh đó là xây dựng các chương trình, đề án như: Chương trình hành động vì trẻ em của Thành phố giai đoạn 2011 – 2020, Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 của Thành phố, Đề án hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn.

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận