Ebola lan sang Philippin, nguy cơ cho Đông Nam Á - Mẹ Yêu Con ORG